TƯƠNG LAI CỦA TIỀN TỆ TRONG NGÀNH GIẢI TRÍ

Trước khi Bắt đầu, chúng ta nên có một số Kiến thức cơ bản về Tiền điện tử, tầm quan trọng của nó đối với nhân loại và cũng như ngành Giải trí nói chung.

Định nghĩa của tiền điện tử là gì?

Tiền điện tử là một loại tiền ảo được bảo vệ bằng mật mã, làm cho việc làm giả và chi tiêu gấp đôi trên thực tế là không thể.

Nhiều loại tiền điện tử sử dụng công nghệ blockchain, là một sổ cái phân tán được thực thi bởi một mạng lưới máy tính phân tán. Tiền điện tử được phân biệt bởi thực tế là chúng không được phát hành bởi bất kỳ cơ quan trung ương nào, khiến chúng có khả năng không bị can thiệp hoặc thao túng của chính phủ.

Tầm quan trọng của tiền điện tử đối với nhân loại.

Tiền điện tử cung cấp cho nhân loại khả năng chuyển tiền rẻ hơn và nhanh hơn cũng như một hệ thống phi tập trung không có một điểm thất bại nào.

Tác động của tiền điện tử đối với ngành công nghiệp giải trí là gì?

Trước khi tiến xa hơn, trước tiên chúng ta phải hiểu rõ về ngành công nghiệp giải trí.

Kinh doanh giải trí

Ngành công nghiệp giải trí là một nhóm các công ty kiểm soát việc phân phối và sản xuất các chương trình giải trí trên phương tiện truyền thông đại chúng. Từ điện ảnh đến sân khấu, khiêu vũ, opera đến âm nhạc, ngành công nghiệp giải trí khám phá sợi dây chung xuyên suốt tất cả các loại hình nghệ thuật này. Công nghiệp âm nhạc, công nghiệp điện ảnh, kinh doanh giải trí điện tử, công nghiệp triển lãm, v.v. là tất cả các khía cạnh của lĩnh vực giải trí.

Với sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí hàng năm, bitcoin đã cung cấp một số giải pháp cho một số vấn đề quan trọng trong ngành. Ngoài ra, các công nghệ đi kèm với nó đã giúp khơi thông dòng chảy đổi mới trong ngành.

Tiền điện tử đã cung cấp một câu trả lời thay thế cho những vấn đề này do sử dụng công nghệ blockchain. Khả năng theo dõi vòng đời của bất kỳ tài sản nào là một tính năng chính của công nghệ blockchain. Vật phẩm có một không hai này đã góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu tình trạng vi phạm bản quyền tác phẩm sáng tạo.

Ngành công nghiệp giải trí đã được hưởng lợi từ tiền điện tử.

Token
hóa tiền điện tử Giảm vấn đề kiếm tiền
ATTA là siêu thị duy nhất dành riêng cho lĩnh vực giải trí và nền kinh tế sáng tạo.

GIỚI THIỆU ATTA

ATTA là một tiêu chuẩn nội dung OGC + PUGC cho Web3. Với chiến lược gốc Web3 để tài trợ cho dòng nội dung OGC và PUGC, chúng tôi muốn tạo ra hệ sinh thái nội dung thế hệ tiếp theo. Chúng tôi hướng tới việc tăng cường năng lực cho các nhà sản xuất nội dung để họ có thể tiếp tục đưa ra những ý tưởng tuyệt vời đồng thời nâng cao giá trị doanh nghiệp của họ.
Khi ra mắt, chúng tôi cung cấp cho người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm đơn giản bao gồm phát trực tuyến video, quản lý nội dung và Thị trường NFT. ATTA sẽ được chạy bằng cách sử dụng ATTA DreamMaker DAO và khái niệm veToken.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về ATTA PROTOCOL, hãy chuyển đến ATTA Protocol .

--

--

--

crypto enthusiast,Brand ambassador KEKW

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mayordefi

Mayordefi

crypto enthusiast,Brand ambassador KEKW

More from Medium

Introducing Teneo Patricians Community

Going into CMS and headless CMS

pABI — Liquid yet Locked

GCS Improvements, Andromeda, EVM Chains, Denominations & Staking Update