TỔNG QUAN VỀ ATTA

ATTA là gì?

ATTA là một giao thức nội dung Web3 OGC + PUGC. Chúng tôi mong muốn xây dựng hệ sinh thái nội dung thế hệ tiếp theo với mô hình gốc Web3 để tài trợ cho luồng nội dung OGC và PUGC. Chúng tôi cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho những người sáng tạo nội dung để tiếp tục tạo ra những ý tưởng nổi bật đồng thời tối đa hóa giá trị kinh doanh của họ.

ATTA mang đến cho người dùng trải nghiệm sản phẩm đơn giản với ba chức năng chính khi ra mắt:

  • Phát trực tuyến video
  • Nội dung tuyển chọn
  • Thị trường NFT

Vì ATTA tập trung vào việc cung cấp cho người quản lý nội dung một con đường kiếm tiền. Tò mò về cách nó hoạt động? Đây là cách;

Làm thế nào để quản lý nội dung hoạt động?

Chức năng quản lý nội dung cho phép gây quỹ phi tập trung và quản lý nội dung cho người sáng tạo.

ATTA mang lại cơ hội bình đẳng cho người sáng tạo và thúc đẩy sự đa dạng. Người sáng tạo có thể nhận được phản hồi thông qua đánh giá của cộng đồng và bỏ phiếu về hệ tư tưởng của dự án, sau đó sửa đổi nội dung tốt hơn và phát triển tiềm năng kinh doanh. ATTA cũng cho phép khám phá IP phi tập trung và săn đá quý.

Lợi ích của việc trở thành người phụ trách trong không gian Web3?

Người quản lý có những vai trò riêng trong phương tiện truyền thông xã hội và người quản lý đại diện cho một nhóm nhân khẩu học lớn và mạnh mẽ. Các giao thức Web3 cung cấp cho người quản lý những cơ hội mới để kiếm tiền và người sáng tạo có cơ hội hình thành cộng đồng của họ xung quanh việc quản lý. Các nền tảng cũng được hưởng lợi từ việc tận dụng các giao thức quản lý và kiểm duyệt web3 cho nguồn cấp nội dung của họ.

Nền kinh tế sáng tạo đã bùng nổ trong vài năm qua, nhưng những người quản lý vẫn trắng tay. Có hơn 300 triệu người phụ trách chưa bao giờ thu được một xu từ tầm ảnh hưởng của họ.

Làm thế nào mà Web3 có thể phá vỡ điều này và thúc đẩy sự xuất hiện của tầng lớp trung lưu của nền kinh tế sáng tạo?

Những vai trò nào cấu thành giám tuyển?

Những người có ảnh hưởng và cộng đồng của họ có thể kiếm tiền bằng cách nào? Làm cách nào để cộng đồng có thể xây dựng thói quen giám định chất lượng trong nội bộ để giúp họ phát triển? Hãy đi sâu vào.

Jack Dorsey giải thích rằng Bluesky sẽ cho phép Twitter xây dựng "thuật toán đề xuất mở giúp thúc đẩy cuộc trò chuyện lành mạnh". Làm như vậy sẽ giúp Twitter loại bỏ phần lớn trách nhiệm pháp lý đối với nội dung trên nền tảng của nó.

Bằng cách giảm khóa hiệu ứng mạng của những người đương nhiệm, các giao diện mới có thể được tạo ra cho phép chúng tôi tương tác với nhiều hệ thống một cách minh bạch, bất kể bạn bè của chúng tôi đang sử dụng hệ thống nào. Trong thực tế này, việc kiểm duyệt / quản lý nội dung sẽ được khuyến khích bởi một số giao thức, cho phép người dùng kiếm tiền từ lượt thích, xếp hạng và báo cáo của họ.

Tìm hiểu thêm về GIAO THỨC ATTA Tại đây

--

--

--

crypto enthusiast,Brand ambassador KEKW

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mayordefi

Mayordefi

crypto enthusiast,Brand ambassador KEKW

More from Medium

Why Hannah Talks and Alyssa Doesn’t Ⅲ- Woodmam

Omchain Rewards #omchain #OMC

How to use Ship Booster NFTs with WingSwap

#ZKPAD